Vakantiesite.nl

Disclaimer

Aansprakelijkheid


Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten en diensten is afkomstig van derden (adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de geplaatste advertenties. De Vakantiesite draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid. De Vakantiesite.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site, tenzij dat nadrukkelijk is aangegeven. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vakantiesite.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.vakantiesite.nl te kunnen raadplegen.
De Vakantiesite behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de website.

Rechten

Indien de auteurs-, beeld-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De Vakantiesite staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Persoonsgegevens

Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via deze site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: - een adverteerder (ongevraagde) e-mails te zenden waarin commerciële producten of diensten aangeboden worden, ongeacht of of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene. - e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van www.vakantiesitenl te verzamelen om welke reden dan ook.


Vrijwaring

U vrijwaart de Vakantiesite volledig voor alle mogelijke claims en uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.